?ÈN ???NG CÔNG NGH? M?T TR?I:

??c ?i?m:

Góc chi?u sáng: 140o.

Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

M?c b?c x? màu: Ra 70-85

C?p b?o v?: IP66

Th?i gian b?o hành: 05 n?m (tùy ch?n).

Tu?i th?: > 50.000 gi?.

Kh? n?ng ch?ng sét: 10KA,20KV

Ho?t ??ng ? 5 c?p c?ng su?t (m?c c?ng su?t và th?i gian cho m?i c?p công su?t l?p trình ???c)

T? ??ng c?t ngu?n khi nhi?t ?? ?èn >70oC

Tu?i th? ?c quy: 5-8 n?m.

Tu?i th? pin m?t tr?i: >25 n?m.

?u ?i?m:

  • Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
  • Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.
  • D? dàng ?i?u ch?nh l?i thông s? b?ng remote.
  • Ch?nh công su?t c?a ?èn theo các kho?ng th?i gian (t?i ?a 6 tháng). Ví d?: sau khi ?èn b?t sáng 5 ti?ng v?i công su?t 100% ?èn s? gi?m công su?t xu?ng 50% trong th?i gian 4 ti?ng, sau ?ó tr? l?i 100% ??n tr?i sáng t? ??ng ng?t, …
  • Ch?nh m?c ?i?n áp làm m?c ?? ?èn t? ??ng b?t sáng và t? ??ng t?t ?i, m?c ?i?n áp này ???c l?y t? h? th?ng Pin m?t tr?i.
  • Ch?n lo?i ?c quy s? k?t n?i vào h? th?ng (Lead acid, GEL, DIY), vi?c l?a ch?n phù h?p s? nâng cao ???c tu?i th? c?a ?c quy.
  • S? d?ng k? thu?t MPPT cho hi?u su?t s?c cao nh?t.
  • Thi?t b? có th? ho?t ??ng t?t trong ph?m vi nhi?t ?? t? -40oC ??n 85 oC, tiêu th? ?i?n n?ng th?p.
  • Thi?t b? ???c thi?t k? v?i c?p b?o v? IP 67.
  • Kh? n?ng b?o v? t?i ?u: b?o v? quá áp ?c quy, b?o v? s?t áp ?c quy, b?o v? ng?n m?ch PV, b?o v? ng??c c?c PV, b?o v? quá dòng PV, b?o v? quá t?i, b?o v? ng??c c?c t?i, b?o v? quá nhi?t.

Mã ?èn

SUN-SLSOLAR30 SUN-SLSOLAR60 SUN-SLSOLAR90 SUN-SLSOLAR120
Công su?t LED 30W 60W 90W

120W

Quang thông

3000-3900lm 6000-7800lm 9000-11700lm 1200015600lm
Kích th??c (L*H*W) 529,5 * 244 * 118

800 * 248 * 118

Led chip

Bridgelux (USA) / Nichia (Japan) / Osram (Germany)
Công su?t SOLAR 1 x 120W 2 x 120W 2 x 160W

2 x 210W

CS b? ?i?u khi?n

1 x 300W/24 1 x 600W/24 1 x 600W/24 1 x 600W/24
?c quy 2 x 100AH 4 x 100AH 6 x 100AH

8 x 100AH

Tr?

1 1 1 1
Ghi chú

?? ngh? l?p ??t tr? ?èn cao t? 6m ??n 9m

 Daniel Sedin Womens Jersey