?ÈN ???NG CÔNG NGH? LED:

 

??c ?i?m:

– ?i?n áp AC 100V-277V (12/24VDC tùy ch?n).

– Góc chi?u sáng: 140o.

– Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

– M?c b?c x? màu: Ra: 70-85.

– C?p b?o v?: IP 66.

– Tu?i th?: > 50.000 gi?.

– Th?i gian b?o hành: 05 n?m.

– Lens th?y tinh.

– Kh? n?ng ch?ng sét 10KA, 20KV.

– Ho?t ??ng ? 5 c?p công su?t. (M?c công su?t và th?i gian cho m?i c?p công su?t l?p trình ???c)

– T? ??ng c?t ngu?n ?i?n khi nhi?t ?? ?èn >70 ?? C.

?u ?i?m:

  • Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
  • Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.
  • V?i ngo?i hình thanh nhã ??p m?t ??m b?o phù h?p v?i môi tr??ng thành ph?.
  • V?i cách thi?t k? công xu?ng ? hai bên t?o cho ?èn kh? n?ng t? làm s?ch.
  • Thân ?èn ???c ?úc b?ng h?p kim nhôm v?i ?? chính xác cao.
  • LED cho ch?t l??ng cao nh?t.
  • Kh? n?ng b?c x? nhi?t t?t giúp cho thân ?èn ho?t ??ng ? nhi?t ?? không quá 23 ?? C so v?i môi tr??ng.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n chi phí b?o trì norsk-apotek.com.
  • Lens b?ng th?y tinh không b? ? do môi tr??ng.
  • Tu?i th? c?a b? ngu?n cao, có ch?c n?ng b?o v? ng?n m?ch và t?a nhi?t.

 

Mã ?èn

Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng

Kích th??c

SUN-SL040A 40W 4000-5200lm

Bridgelux (USA)/

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

4,8 kg 040
SUN-SL050A 50W 5000-6500lm 4,8 kg 050
SUN-SL060A 60W 6000-7800lm 5,4 kg 060
SUN-SL080A 80W 8000-10400lm 5,4 kg 060
SUN-SL100A 100W 10000-13000lm 8 kg 100
SUN-SL120A 120W 12000-15600lm 8 kg 120
SUN-SL150A 150W 15000-19500lm 12,5 kg 180
SUN-SL180A 180W 18000-23400lm 12,5 kg 150
 Emmanuel Sanders Womens Jersey