H? th?ng Thang Máng Cáp th??ng ???c s? d?ng trong h? th?ng ?i?n ? nh?ng tòa nhà v?n phòng, cao ?c,... Thang máng cáp là m?t h? th?ng c? khí h? tr? ?? ?? các dây cáp ?i?n và các ?ng lu?n dây ?i?n dùng cho vi?c phân ph?i và truy?n d?n n?ng l??ng trong ngành xây d?ng th??ng m?i và công nghi?p.

WASCA cung c?p h? th?ng Thang máng cáp cho các nhà máy nhi?t ?i?n, nhà máy hóa h?c, các tòa nhà cao t?ng,…S?n ph?m c?a Wasca luôn làm ?úng và ???c ki?m tra nh?m ??m b?o an toàn, làm hài lòng khách hàng và ?áp ?ng nh?ng yêu c?u nghiêm ng?t nh?t.

Wasca ??a ra nh?ng nguyên v?t li?u và b? m?t hoàn thi?n cho h? th?ng Thang Máng Cáp nh?: Nhôm, tôn ?en, thép m? k?m, nhúng nóng, inox hay s?n t?nh ?i?n.

H? th?ng Thang máng cáp c?a Sáng T?o bao g?m:

THANG CÁP & PH? KI?N

Thang cáp c?a Wasca bao g?m 2 thanh th?ng dài ???c k?t n?i b?i các thanh ngang riêng bi?t. Thang cáp là lo?i ph? bi?n và giá thành t?t nh?t trong h? th?ng thang mángc áp. Chúng có các kho?ng thông gió l?n cho vi?c ?i dây cáp. Thang cáp ???c ?? xu?t và ???c ki?m tra ?? ?áp ?ng các c?p ?? hi?u su?t làm vi?c.

Có 3 lo?i thang cáp:

  • Thang cáp lo?i M,
  • Thang cáp lo?i C,
  • Thang cáp b?ng nhôm.

H? th?ng thang cáp ??c bi?t h?u ích trong các tr??ng h?p thay ??i h? th?ng dây d?n ?i?n có d? ?oán tr??c, b?i vì các lo?i dây cáp m?i có th? ???c l?p ??t b?ng cách ??t chúng lên trên thang, thay vì kéo chúng qua m?t ???ng ?ng.

V?t li?u: Nhôm, tôn ?en, thép nhúng nóng, Inox, tôn m? ?i?n.

Hoàn thi?n: S?n t?nh ?i?n, nhúng nóng, m? ?i?n.

Kích th??c:

  • Chi?u r?ng: 150 – 1000 mm
  • Chi?u cao: 75 – 150 mm

?? dày: ph? thu?c vào v?t li?u

KHAY CÁP ??T L? & PH? KI?N

Khay cáp bao g?m ph?n ?áy có l? thông gió k? c? d?c 2 bên thanh th?ng. Khay cáp ??t l? là m?t h? th?ng h? tr? h?ng n?ng ???c thi?t k? cho t?i tr?ng l?n và l?p ??t trong ?i?u ki?n môi tr??ng b?t l?i.

Ph? thu?c vào m?c ?? b?o v? ch?ng ?n mòn c?n thi?t, mà v?t li?u dùng cho s?n ph?m có th? ???c ch? t?o t? m? k?m nhúng nóng, tôn nhúng nóng, inox và nhôm. S?n ph?m có th? ???c s?n t?nh ?i?n ho?c nhúng nóng sau khi ch? t?o.

Kích th??c:

  • Chi?u r?ng: 50 - < 700mm or > 700mm
  • Chi?u cao: 25 – 150mm

?? dày v?t li?u ??u có s?n, và chúng tôi có th? h? tr? khách hàng l?a ch?n ?? dày thích h?p nh?t ?úng v?i yêu c?u c?a khách hàng.

MÁNG CÁP & PH? KI?N

Máng cáp (còn ???c g?i là h?p cáp) ???c s?n xu?t t? t?m kim lo?i. S?n ph?m bao g?m ph?n ?áy và thanh th?ng 2 bên khônG ??t l?, và ???c s? d?ng r?ng rãi trong ngành công nghi?p cho vi?c h? tr? và b?o v? các dây cáp nh? t? ??a ?i?m này ??n ??a ?i?m khác.

Ph? thu?c vào m?c ?? b?o v? ch?ng ?n mòn c?n thi?t, mà v?t li?u dùng cho s?n ph?m có th? ???c ch? t?o t? m? k?m nhúng nóng, tôn nhúng nóng, inox và nhôm. S?n ph?m có th? ???c s?n t?nh ?i?n ho?c nhúng nóng sau khi ch? t?o.

Kích th??c:

?? dày v?t li?u ??u có s?n, và chúng tôi có th? h? tr? khách hàng l?a ch?n ?? dày thích h?p nh?t ?úng v?i yêu c?u c?a khách hàng.

 Cal Clutterbuck Womens Jersey