?èn nhà x??ng công ngh? LED:

??c ?i?m:

?i?n áp: AC 100-277V (12/24 VDC tùy ch?n)

Góc chi?u:  60o - 90o - 120o

Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

M?c b?c x? màu: Ra 70-85.

C?p b?o v?: IP54

Th?i gian b?o hành: 3 - 5 n?m

- Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.

- Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.

?u ?i?m:

1/ ? m?c ?i?n áp cao ánh sáng lu?n ?n ??nh và liên t?c

2/ S? d?ng Lens th?y tinh cho ánh sáng ??ng ??u và không b? ? theo th?i gian.

3/ C?u trúc thon g?n và v?ng ch?c h?n nh?ng s?n ph?m khác/

4/ Thay th? tr?c ti?p cho các ?èn nhà x??ng truy?n th?ng b?ng ?èn LED nhà x??ng công su?t th?p h?n.

5/ D? dàng l?p ??t và không t?n công b?o trì.

6/ ?èn LED nhà x??ng có th? thay th? cho các ?èn nhà x??ng truy?n th?ng t? 50W ??n 200W.

Tùy ch?n: S? d?ng LED AC (không dùng b? ngu?n), t?ng hi?u su?t ?èn thêm 5%, mã s?n ph?m s? thêm ch? AC ? sau.

 Luke Kunin Authentic Jersey