?èn Pha Công Ngh? LED:

??c ?i?m:

?i?n áp: AC 100-277V(12/24VDC tùy ch?n)
Góc chi?u : 60°, 90°, 120°
Ánh sáng : ?m , t? nhiên , tr?ng
M?c b?c x? màu: Ra: 70-85
C?p b?o v?: Ip65
Th?i gian b?o hành : 3 n?m – 5 n?m.
Tu?i th?: > 50.000 gi?.
– Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
– Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.

?u ?i?m:

  • ? m?c ?i?n áp cao ánh sáng luôn ?n ??nh và liên t?c.
  • C?u trúc thon g?n và v?ng ch?c h?n các thi?t b? t??ng ???ng.
  • Thay th? tr?c ti?p cho các lo?i ?èn pha chi?u sáng truy?n th?ng espanolcialis.net.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n công b?o trì.
  • Kính c??ng l?c có kh? n?ng truy?n ánh sáng t?t và màu s?c không ??i.
  • ?ng ??ng d?n nhi?t ti?p xúc tr?c ti?p v?i ngu?n nhi?t cho hi?u qu? cao, nhanh chóng chuy?n nhi?t ??n v? nhôm ?? làm mát t?t nh?t.
  • ?ng ??ng d?n nhi?t làm mát ??t hi?u su?t c?c ??i, b?ng cách s? d?ng các ?ng ??ng d?n nhi?t 6mm, nhi?t ?? sinh ra trong quá trình phát sáng nhanh ch?ng ???c chuy?n qua ?ng ??ng ??n cánh t?n nhi?t ?? làm mát.
  • Nhi?t ?? LED chip ???c làm mát hi?u qu? nh?t giúp kéo dài tu?i th? LED chip.
 Robby Anderson Authentic Jersey