?ÈN PHA CÔNG NGH? LED:

FF1  FF2  FF3   FF4      FF5

 

??c ?i?m:

?i?n áp: AC 100-277V(12/24VDC tùy ch?n)

Góc chi?u : 60°, 90°, 120°

Ánh sáng : ?m , t? nhiên , tr?ng

M?c b?c x? màu: Ra: 70-85

C?p b?o v?: Ip65

Th?i gian b?o hành : 3 n?m – 5 n?m.

Tu?i th?: > 50.000 gi?.

– Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.

– Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.

?u ?i?m:

  • ? m?c ?i?n áp cao ánh sáng luôn ?n ??nh và liên t?c.
  • C?u trúc thon g?n và v?ng ch?c h?n các thi?t b? t??ng ???ng.
  • Thay th? tr?c ti?p cho các lo?i ?èn pha chi?u sáng truy?n th?ng.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n công b?o trì.
Mã ?èn Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng Kích th??c
SUN-FL120F 120W 12000-15600lm Bridgelux (USA)/

 

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

   FF6
SUN-FL140F 140W 14000-18200lm    FF7
SUN-FL180F 180W 18000-23400lm    FF8
SUN-FL200F 200W 20000-26000lm    FF9
SUN-FL240F 240W 24000-31200lm    FF10
SUN-FL280F 280W 28000-36400lm    FF11
SUN-FL310F 310W 31000-40300lm    FF11
SUN-FL360F 360W 36000-46800lm    FF13
SUN-FL400F 400W 40000-52000lm    FF14
SUN-FL600F 600W 60000-78000lm    FF15
SUN-FL800F 800W 80000-104000lm    FF16
 Marvin Harrison Jersey