?ÈN NHÀ X??NG CÔNG NGH? LED:

??c ?i?m:

?i?n áp: AC 100-277V (12/24VDC tùy ch?n)
Góc chi?u: 120°
Ánh sáng: ?m , t? nhiên , tr?ng
M?c b?c x? màu: Ra: 70-85
C?p b?o v?: Ip 65
Th?i gian b?o hành : 3 n?m – 5 n?m.
– Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
– Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.

?u ?i?m:

1. ? m?c ?i?n áp cao ánh sáng luôn ?n ??nh và liên t?c.
2. S? d?ng lens th?y tinh cho ánh sáng ??ng ??u và không b? ? theo th?i gian.
3. C?u trúc thon g?n và v?ng ch?c h?n nh?ng s?n ph?m khác.
4. Thay th? tr?c ti?p cho các ?èn nhà x??ng truy?n th?ng b?ng ?èn Led nhà x??ng công su?t th?p h?n.
5. D? dàng l?p ??t và không t?n công b?o trì.
6. ?èn LED nhà x??ng có th? thay th? cho các ?èn nhà x??ng truy?n th?ng t? 150w ??n 500w.

Tùy chon: S? d?ng Led AC (không dùng b? ngu?n), t?ng hi?u su?t ?èn thêm 5%, mã s?n ph?m s? thêm ch? AC ? sau.

 

Mã ?èn Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng Kích th??c
Sun-IL080D 80W 8000-10400lm Bridgelux (USA)/

 

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

   il3
Sun-IL100D 100W 10000-13000lm    il4
Sun-IL110D 110W 30000-39000lm    il5
Sun-IL120D 120W 12000-15600lm    il6
Sun-IL150D 150W 15000-19500lm    il7 andorrafarm.com
Sun-IL200D 200W 20000-26000lm    il8
Sun-IL300D 300W 30000-39000lm    il9
 Tyler Graovac Womens Jersey