?ÈN NHÀ X??NG CÔNG NGH? LED:

 

??c ?i?m:

?i?n áp: AC 100-277V (12/24VDC tùy ch?n)
Góc chi?u : 60° – 90° – 120°
Ánh sáng : ?m , t? nhiên , tr?ng
M?c b?c x? màu: Ra: 70-85
C?p b?o v?: Ip 65
Th?i gian b?o hành : 3 n?m- 5 n?m
– Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
– Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.

?u ?i?m:

1. ? m?c ?i?n áp cao ánh sáng luôn ?n ??nh và liên t?c.
2. S? d?ng lens th?y tinh cho ánh sáng ??ng ??u và không b? ? theo th?i gian.
3. C?u trúc thon g?n và v?ng ch?c h?n nh?ng s?n ph?m khác.
4. Thay th? tr?c ti?p cho các ?èn nhà x??ng truy?n th?ng b?ng ?èn Led nhà x??ng công su?t th?p h?n.
5. D? dàng l?p ??t và không t?n công b?o trì.
6. ?èn LED nhà x??ng có th? thay th? cho các ?èn nhà x??ng truy?n th?ng t? 100w ??n 500w.

Tùy chon: S? d?ng Led AC (không dùng b? ngu?n), t?ng hi?u su?t ?èn thêm 5%, mã s?n ph?m s? thêm ch? AC ? sau

Mã ?èn Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng Kích th??c
Sun-IL100E 100W 10000-13000lm Bridgelux (USA)/

 

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

   6
Sun-IL150E 150W 15000-19500lm    7
Sun-IL200E 200W 20000-26000lm    8
Sun-IL300E 300W 30000-39000lm    9
Sun-IL400E 400W 40000-52000lm    10
Sun-IL500E 500W 50000-65000lm    11
 Brandon Copeland Womens Jersey