?ÈN ???NG CÔNG NGH? LED:

??c ?i?m:

– ?i?n áp AC 100V-277V (12/24VDC tùy ch?n).

– Góc chi?u sáng: 140o.

– Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

– M?c b?c x? màu: Ra: 70-85.

– C?p b?o v?: IP 66.

– Tu?i th?: > 50.000 gi?.

– Th?i gian b?o hành: 05 n?m.

– Kh? n?ng ch?ng sét 10KA, 20KV.

– Ho?t ??ng ? 5 c?p công su?t. (M?c công su?t và th?i gian cho m?i c?p công su?t l?p trình ???c)

– T? ??ng c?t ngu?n ?i?n khi nhi?t ?? ?èn >70 ?? C.

?u ?i?m:

  • Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
  • Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.
  • V?i ngo?i hình thanh nhã ??p m?t ??m b?o phù h?p v?i môi tr??ng thành ph?.
  • V?i cách thi?t k? công xu?ng ? hai bên t?o cho ?èn kh? n?ng t? làm s?ch.
  • Thân ?èn ???c ?úc b?ng h?p kim nhôm v?i ?? chính xác cao.
  • LED ???c phân b? hình ch? nh?t cho ánh sáng tr?c ti?p v?i s? phân b? ánh sáng hình cánh d?i s? gi? cho ánh sáng là nh? nhau trong kho?ng cách 40m.
  • Kh? n?ng b?c x? nhi?t t?t giúp cho thân ?èn ho?t ??ng ? nhi?t ?? không quá 23 ?? C so v?i môi tr??ng.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n chi phí b?o trì.
  • Kính c??ng l?c cho kh? n?ng truy?n ánh sáng t?t và không làm thay ??i màu s?c ánh sáng.
  • Tu?i th? c?a b? ngu?n cao, có ch?c n?ng b?o v? ng?n m?ch và t?a nhi?t.

Tùy ch?n: ?èn s? d?ng v?i h? th?ng pin m?t tr?i (Solar street light). Yêu c?u ?i?n áp Pin và ?i?n áp ?c quy ph?i là 12/24 VDC, mã s?n ph?m s? có thêm ch? S ? cu?i.

Mã ?èn

Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng

Kích th??c

SUN-SL010030 30W 3000-3900lm

Bridgelux (USA)/

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

  z2
SUN-SL010050 50W 5000-6500lm   z2
SUN-SL020060 60W 6000-7800lm   z3
SUN-SL020080 80W 8000-10400lm   z3
SUN-SL110100 100W 10000-13000lm   100090
SUN-SL136120 120W 12000-15600lm   136120
SUN-SL170150 150W 15000-19500lm   170150
SUN-SL200180 180W 18000-23400lm   200180
 T. J. Watt Womens Jersey