?ÈN ???NG CÔNG NGH? LED:

??c ?i?m:

– ?i?n áp AC 100V-277V (12/24VDC tùy ch?n).

– Góc chi?u sáng: 140o.

– Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

– M?c b?c x? màu: Ra: 70-85.

– C?p b?o v?: IP 66.

– Tu?i th?: > 50.000 gi?.

– Th?i gian b?o hành: 05 n?m.

– Kh? n?ng ch?ng sét 10KA, 20KV.

– Ho?t ??ng ? 5 c?p công su?t. (M?c công su?t và th?i gian cho m?i c?p công su?t l?p trình ???c)

– T? ??ng c?t ngu?n ?i?n khi nhi?t ?? ?èn >70 ?? C.

?u ?i?m:

  • Ti?t ki?m chi phí s? d?ng
  • Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.
  • V?i ngo?i hình thanh nhã ??p m?t ??m b?o phù h?p v?i môi tr??ng thành ph?.
  • V?i cách thi?t k? phù h?p t?o cho ?èn kh? n?ng t? làm s?ch.
  • Thân ?èn ???c ?úc b?ng h?p kim nhôm v?i ?? chính xác cao.
  • LED ???c phân b? hình ch? nh?t cho ánh sáng tr?c ti?p v?i s? phân b? ánh sáng hình cánh d?i s? gi? cho ánh sáng là nh? nhau trong kho?n cách 40m.
  • Kh? n?ng b?c x? nhi?t t?t giúp cho thân ?èn ho?t ??ng ? nhi?t ?? không quá 23 ?? C so v?i môi tr??ng.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n chi phí b?o trì.
  • Kính c??ng l?c cho kh? n?ng truy?n ánh sáng t?t và không làm thay ??i màu s?c c?a ánh sáng.
  • Tu?i th? c?a b? ngu?n cao , có ch?c n?ng b?o v? ng?n m?ch và t?a nhi?t.
Mã ?èn Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng Kích th??c
SUN-SL40H 40W 4000-5200lm Bridgelux (USA)/

 

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

   h4
SUN-SL60H 60W 6000-7800lm    h5
SUN-SL80H 80W 8000-10400lm    h6
SUN-SL100H 100W 10000-13000lm    h7
SUN-SL120H 120W 12000-15600lm    h8
SUN-SL150H 150W 15000-19500lm    h9
SUN-SL180H 180W 18000-23400lm    h10
SUN-SL200H 200W 20000-26000lm    h11
 Corey Grant Womens Jersey