?ÈN ???NG CÔNG NGH? LED:

??c ?i?m:

– ?i?n áp AC 100V-277V (12/24VDC tùy ch?n).

– Góc chi?u sáng: 140o.

– Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

– M?c b?c x? màu: Ra: 70-85.

– C?p b?o v?: IP66.

– Tu?i th?: > 50.000 gi?.

– Th?i gian b?o hành: 05 n?m.

– Kh? n?ng ch?ng sét 10KA, 20KV.

– Ho?t ??ng ? 5 c?p công su?t. (M?c công su?t và th?i gian cho m?i c?p công su?t l?p trình ???c)

– T? ??ng c?t ngu?n ?i?n khi nhi?t ?? ?èn >70oC.

?u ?i?m:

  • Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
  • Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.
  • V?i ngo?i hình thanh nhã ??p m?t ??m b?o phù h?p v?i môi tr??ng thành ph?.
  • V?i cách thi?t k? công xu?ng ? hai bên t?o cho ?èn kh? n?ng t? làm s?ch.
  • Thân ?èn ???c ?úc b?ng h?p kim nhôm v?i ?? chính xác cao.
  • LED ???c phân b? hình ch? nh?t cho ánh sáng tr?c ti?p v?i s? phân b? ánh sáng hình cánh d?i s? gi? cho ánh sáng là nh? nhau trong kho?ng cách 40m.
  • Kh? n?ng b?c x? nhi?t t?t giúp cho thân ?èn ho?t ??ng ? nhi?t ?? không quá 23 ?? C so v?i môi tr??ng.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n chi phí b?o trì.
  • Kính c??ng l?c cho kh? n?ng truy?n ánh sáng t?t và không làm thay ??i màu s?c ánh sáng.
  • Tu?i th? c?a b? ngu?n cao, có ch?c n?ng b?o v? ng?n m?ch và t?a nhi?t.

 

Mã ?èn Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng Kích th??c
SUN-SL30J 30W 3000-3900lm Bridgelux (USA)/

 

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

   j2
SUN-SL50J 50W 5000-6500lm    j3
SUN-SL80J 80W 8000-10400lm    j4
SUN-SL100J 100W 10000-13000lm    j5
SUN-SL120J 120W 12000-15600lm    j6
SUN-SL150J 150W 15000-19500lm    j7
SUN-SL180J 180W 18000-23400lm    j8
 Kamalei Correa Womens Jersey