?ÈN ???NG CÔNG NGH? LED:

??c ?i?m

– ?i?n áp AC 100V-277V (12/24VDC tùy ch?n).

– Góc chi?u sáng: 140o.

– Ánh sáng: ?m, t? nhiên, tr?ng.

– M?c b?c x? màu: Ra: 70-85.

– C?p b?o v?: IP66.

– Tu?i th?: > 50.000 gi?.

– Th?i gian b?o hành: 05 n?m.

– Kh? n?ng ch?ng sét 10KA, 20KV.

– Ho?t ??ng ? 5 c?p công su?t. (M?c công su?t và th?i gian cho m?i c?p công su?t l?p trình ???c)

– T? ??ng c?t ngu?n ?i?n khi nhi?t ?? ?èn >70 ?? C.

?u ?i?m:

  • Ti?t ki?m chi phí s? d?ng.
  • Ti?t ki?m chi phí b?o trì s?a ch?a.
  • V?i ngo?i hình thanh nhã ??p m?t ??m b?o phù h?p v?i môi tr??ng thành ph?.
  • V?i cách thi?t k? cong xu?ng ? hai bên t?o cho ?èn kh? n?ng t? làm s?ch.
  • Thân ?èn ???c ?úc b?ng h?p kim nhôm v?i ?? chính xác cao.
  • LED cho ch?t l??ng ánh sáng cao.
  • Kh? n?ng b?c x? nhi?t t?t giúp cho thân ?èn ho?t ??ng ? nhi?t ?? không quá 23 ?? C so v?i môi tr??ng.
  • D? dàng l?p ??t và không t?n chi phí b?o trì.
  • Lens b?ng th?y tinh không b? ? do môi tr??ng.
  • Tu?i th? c?a b? ngu?n cao, có ch?c n?ng b?o v? ng?n m?ch và t?a nhi?t.
Mã ?èn Công su?t Quang thông Led chip Tr?ng l??ng Kích th??c
SUN-SL30K 30W 3000-3900lm Bridgelux (USA)/

 

Nichia (Japan)/

Osram (Germany)

4,5 kg  K5
SUN-SL40K 40W 4000-5200lm 4,8 kg  K6
SUN-SL50K 50W 5000-6500lm 4,8 kg  K7
SUN-SL60K 60W 6000-7800lm 4,8 kg  K8
SUN-SL80D 80W 8000-10400lm 6,3 kg  K9
SUN-SL100K 100W 10000-13000lm 6,3 kg  K10
SUN-SL120K 120W 12000-15600lm 9,3kg  K11
SUN-SL150K 150W 15000-19500lm 9,3kg  K12
SUN-SL180K 180W 18000-23400lm 10,5kg  K13
SUN-SL220K 220W 22000-28600lm 10,5kg  K14 amoxicillin hinta
 Pekka Rinne Womens Jersey